Kemal Uzun, Turan Erdoğan

Anahtar Kelimeler: Kalp Cerrahisi, hastane mortalitesi.

Özet

Amaç: Daha önce hiç açık kalp cerrahisi yapılmamış bir şehirde gerçekleştirilen ilk 500 olgu; özellikle mortalite olmak üzere erken cerrahi sonuçları yönünden değerlendirildi. Metod: Kliniğimizde Mart 2008 ile Kasım 2009 tarihleri arasında 500 hasta ameliyat edildi. Hastaların yaş ortalaması 64.15±11.54 olup 373'ü erkek (%74.6), 127'si kadın (%25.4) idi. Hastaların 411'i koroner arter hastalığı (19'unda sol ventrikül anevrizması vardı), 46'sı koroner arter hastalığı+kapak hastalığı (iki hastada ek olarak asendan aort anevrizması, bir hastada sol ventrikül anevrizması, bir hastada ise sinüs valsalva anevrizma rüptürü vardı), 30'u kapak hastalığı (bir hastada ek olarak patent duktus arteriyosus vardı), dört hasta tip 1 aort diseksiyonu, dördü asendan aort anevrizması (üç hastada ek olarak aort kapak hastalığı vardı), dördü aort koarktasyonu, biri sekundum atriyal septal defekt tanısı ile ameliyata alındı. Bulgular: Hastane mortalitesi 10 olgu ile % 2 oranında gerçekleşti. Üç hasta kardiyak pompa yetersizliği, iki hasta renal yetmezlik, iki hasta perioperatif miyokard infarktüsü, birer hasta da kanama, tamponat ve aspirasyon pnömonisi nedeniyle kaybedildi. Onbeş hasta (%3) kanama nedeniyle re-eksplore edildi. Postoperatif atriyal fibrilasyon 97 olguda (%19.4) gelişti. Dört hastada (%0.8) safen yeri enfeksiyonu, bir hastada (%0.2) mediastinit gelişti. Üç hastada (%0.6) nörolojik komplikasyon (İki hastada hemipleji, bir hastada dirençli tonik klonik konvulsiyonlar) oluştu. Uzamış entübe kalış 20 (%4), uzamış yoğun bakım kalışı 31 (%6.2), yoğun bakıma geri geliş 13 (%2.6) olguda görüldü. Sonuç: Çalışmamızda perioperatif miyokard infarktüsü ile mortalite arasında çok kuvvetli bir bağlantı olduğu, ayrıca böbrek fonksiyonlarında bozulmalar başlamış ancak diyalize girmeyen hastaların diyalize giren hastalardan daha riskli olduğu görülmüştür. Beklenenin aksine yaş ve sol ventrikül sistolik fonksiyonları ile mortalite arasında bir ilişki bulunamamıştır