Orhan Veli Doğan, Murat Günday, Özgür Koral, Ali İhsan Parlar

Anahtar Kelimeler: Fistül; koroner hastalık

Özet

Koroner arter fistülü tüm koroner arterlerden kaynaklanabilen ve tüm kardiyak boşluklara ve büyük damarlara drene olabilen nadir görülen konjenital veya kazanılmış anomalilerdir. Nadir görülmelerine rağmen önemli oranda mortalite ve morbiditeye neden olabilirler. Bu yazıda başarılı şekilde koroner arter baypas ile birlikte koroner-pulmoner arter fistül onarımı yapılan olgu sunulmuştur. Altmış üç yaşındaki erkek hasta göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde non-ST miyokart enfarktüsü tanısı konuldu. Koroner anjiyografi sonrası koroner arter lezyonlarına ek olarak sol ön inen koroner arter proksimal segmenti ile ana pulmoner arter arasında fistül saptandı. Hastaya kardiyopulmoner baypas altında fistül onarımı ve koroner baypas operasyonu başarıyla yapıldı. Yoğun bakım ve servis takiplerinde hemodinamik problemi olmayan hasta postoperatif yedinci günde taburcu edildi. Koroner lezyonu olan hastalarda koroner fistüllerin cerrahi tedavisinin en erken zamanda yapılmasının, mortalite ve morbidite oranlarında iyileşme sağlayacağını düşünmekteyiz.