Mehmet Muhsin Türkmen, Müslüm Şahi̇n, Serdar Demi̇r, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Göksel Acar, Birol Özkan, Gökhan Alıcı, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: İlaç kaplı stent; paklitaksel; koroner restenoz.

Özet

Giriş: Bu çalışmadaki amacımız farklı hasta gruplarında simpax stentin etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Kırk beş hasta simpax stent ile tedavi edildi. Altı aylık takipte 23 hasta kantitatif koroner anjiyografi (QSA) ve altı hasta egzersiz elektrokardiyografi testiyle değerlendirildi. Çalışmaya > %50 çap daralması olan ve uzunluğu > 16 mm ile referans damar çapı < 2.75 mm olan hastalar dahil edildi.Bulgular: Cihaz başarı oranı %100, prosedür başarı oranı %97.7 idi. Ortalama stent uzunluğu 24.6 ± 7.3 mm ve stent çapı 2.54 ± 0.24 mm idi. Altı aylık majör istenmeyen kardiyak olayların (MACE) genel insidansı %8.8 olarak bulundu. MACE oranı kronik total oklüzyon (KTO) grubunda KTO olamayan gruba göre daha fazlaydı (sırasıyla %33.3 ve %5.1). Ayrıca, stent çaplarına göre karşılaştırıldığında, MACE oranı çapı < 2.5 mm olan stentlerde %25; > 2.5 mm olan stentlerde %0 olarak bulundu. On yedi hastadaki altıncı ay QSA sonuçları stent içi geç lümen kaybını 0.25 ± 0.15 mm olarak gösterdi. Sonuç: Çalışmanın altı aylık sonuçlarına göre prosedür ve cihaz başarı oranı mükemmeldi. Simpax stent düşük stent içi geç lümen kaybı ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca bu çalışma simpax stentin, kronik total oklüzyonu olmayan ve stent çapı > 2.5 mm olan grupta güvenli ve etkili olduğunu gösterdi