Muhammet Raşit Sayın, Mehmet Ali Çeti̇ner, Turgut Karabağ, Sait Mesut Doğan, Mustafa Aydın, Nesimi Yavuz

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı; kan trombosit; lökosit sayısı; nötrofil; kan hücre sayısı.

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, Gensini skoru ile belirlenen koroner arter hastalığı (KAH) yaygınlığı ve ciddiyeti ile tam kan sayımı parametreleri (lökosit, hemoglobin, trombosit, ortalama trombosit hacmi, lenfosit, nötrofil) arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Koroner anjiyografi uygulanan 90 hasta (40 kadın, ortalama yaş 61 ± 1.2 yıl) çalışmaya alındı. Akut koroner sendrom hastaları ve geçirilmiş kardiyovasküler hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Gensini skoru ile belirlenen KAH yaygınlığı ve ciddiyeti ile tam kan sayımı parametreleri arasındaki ilişki korelasyon analiziyle değerlendirildi. Bulgular: Altı (%6.7) hastada üç damar hastalığı, 16 (%17.8) hastada iki damar hastalığı, 24 (%26.7) hastada bir damar hastalığı ve 44 (%48.9) hastada kritik olmayan (< %50) darlıklar mevcuttu. Ortalama Gensini skoru 19.1 ± 2.1 idi. Gensini skoru ile ortalama trombosit hacmi arasında korelasyon saptanmadı. Lökosit ve nötrofil sayısı ise Gensini skoru ile ilişkili saptandı. Diğer parametrelerde ilişki saptanmadı. Sonuç: Koroner arter hastalığı; kan trombasit; lökosit sayısı; nötrofil; kan hücre sayısı.