Mete Gürsoy, Vedat Bakuy, Ali Can Hatemi

Anahtar Kelimeler: Kardiyopleji, safen veni, koroner arter baypas.

Özet

Giriş: Antegrad yol, tam tıkalı koroner arter hastalarında homojen kardiyopleji dağılımı sağlamada yetersiz kalabilir. Bu hastalarda tıkalı segmentin distaline ven greftiyle kardiyopleji uygulamak alternatif bir yöntem olabilir. Bu çalışmada, antegrad kardiyopleji uygulanan hastalarla antegrad kardiyoplejiyle eş zamanlı ven grefti kardiyoplejisi uygulanan tam tıkalı koroner arter hastalarını miyokardiyal koruma açısından biyokimyasal parametrelerle karşılaştırdık. Hastalar ve Yöntem: En az bir koroner arteri tam tıkalı 14 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1'e antegrad kardiyopleji uygulanırken Grup 2'ye eş zamanlı antegrad ve ven grefti kardiyoplejisi uygulandı. Kreatin kinaz, kreatin kinaz MB, laktat, troponin I ölçüldü. Örnekler radial arter ve koroner sinüsten kardiyopulmoner baypastan önce (1), distal anastomozlar tamamlandıktan sonra (2), side klemp kaldırıldıktan sonra (3) arter ve koroner sinüsten, operasyon sonrası altıncı (4), 12. (5), 24. (6) ve 48. (7) saatlerde arterden alındı. Gruplar istatistiksel olarak kıyaslandı. Bulgular: Gruplar arasında kardiyak enzimler ve transkoroner laktat gradiyenti açısından fark bulunmadı. Sonuç: Antegrad kardiyopleji total tıkalı koroner arter varlığında yeterli miyokard koruması sağlayabilir. Antegrad ve ven greft kardiyoplejisi bu spesifik hasta grubunda bir avantaj sağlamamaktadır.