Yücel Özen, Emir Cantürk, Ömer Bayezid

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, mortalite, risk değerlendirme.

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde ameliyat olan hastalarda EuroSCORE I skorlama sisteminin uygunluğunu değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmada, kliniğimizde Eylül 2006-Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen 520 açık kalp olgusu değerlendirildi. Hastaların 356'sı erkek,164'ü kadın, ortalama yaş 65.03 ± 13.08 yıl idi. Risk skorlama sistemi olarak EuroSCORE I kullanıldı. Hastalar 2 veya daha az puan almışlarsa düşük risk grubu, 3-5 puan almışlarsa orta risk grubu, 6 puan ve üzeri almışlarsa yüksek risk grubu olarak değerlendirildi. Üç ayrı grup için hesaplanan skor değerleri ve gerçekleşen mortalite oranları EuroSCORE tarafından belirlenen beklenen mortalite oranlarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Düşük risk grubunda 267 hasta olup beklenen mortalite %1.38 ± 0.04, gerçekleşen mortalite %1.49 ± 0.32; orta risk grubunda 185 hasta olup beklenen mortalite %3.24 ± 0.83, gerçekleşen mortalite %3.78 ± 0.23; yüksek risk grubunda 68 hastada beklenen mortalite %7.96 ± 2.34, gerçekleşen mortalite %8.82 ± 2.12 bulunmuştur. Sonuç: EuroSCORE I kalp cerrahisinin değerlendirilmesi için kullanılan objektif ve güvenilir bir sistemdir