Mustafa Yıldız, Banu Şahin Yıldız, Mesut Şeker, Hakan Hasdemir

Anahtar Kelimeler: Anjiyografi; kalp pili, yapay; kan basıncı; karotid arter; vasküler sertlik.

Özet

Giriş: Klasik çift odacıklı kalıcı kalp pili semptomatik bradikardide geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Nabız dalga hızı (NDH) arteriyel sertleşmenin bir indeksi ve kardiyovasküler olayların bir belirtecidir. Bu çalışmanın amacı, klasik çift odacıklı kalıcı kalp pili ve anjiyografik olarak normal koroner arterleri olan hastalarda karotis-femoral (aortik) NDH aracılığıyla arteriyel distansibiliteyi araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 17 kalp pili hastası ile cinsiyet ve yaş yönünden uyumlu 17 kontrol grubu alındı. Aortik NDH, online nabız dalgası kaydeden otomatik Complior Colson (Fransa) cihazıyla belirlenip otomatik olarak hesaplandı. NDH, nabzın ilerlediği iki kaydedici bölge arasındaki mesafenin nabız geçiş zamanına oranı olarak; "NDH (m/s) = Mesafe (m) / Geçiş zamanı (s)" formülü ile hesaplandı. Bulgular: Karotis-femoral NDH (10.20 ± 2.00, 9.06 ± 0.94 m/s, p= 0.04) cinsiyet ve yaş yönünden uyumlu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, çift odacıklı kalp pili bulunan hastalarda daha yüksekti. NDH ve klinik değişkenler (yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, boy, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, nabız basıncı, ortalama kan basıncı, kalp hızı) arasında çoklu regresyon analizi yapıldığında NDH ile yaş arasında pozitif ilişki gözlendi (r2= 0.31; p= 0.007). Alt grup analizi yapıldığında benzer sonuçlar kalp pili bulunan hastalarda (yaş, r2= 0.36; p= 0.03) ve kontrol grubunda (yaş, r2= 0.33; p= 0.04) da izlendi. Sonuç: Arteriyel distansibilite, klasik çift odacıklı kalıcı kalp pili ve anjiyografik olarak normal koroner arterleri olan hastalarda, yaş ve cinsiyet yönünden benzer kontrollere göre daha yüksektir.