Orhan Saim Demirtürk, Hüseyin Ali Tünel, İsa Coşkun, Öner Gülcan

Anahtar Kelimeler: Aort kapak; koroner sinüs; koroner arter baypas.

Özet

Altmış yaşında kadın hastaya global hipokinezisi ve aort kapak darlığı nedeniyle çalışan kalpte koroner baypas ve aort kapak replasmanı planlandı. Bir süredir çeşitli yayınlarda koroner baypasla birlikte ya da tek başına aort kapak replasmanın başarılı bir şekilde çalışan kalpte yapıldığına dair makaleler yer almaktaydı. Ciddi kalsifik aort darlığı (kapak alanı 0.7 cm²'nin altında), üç damar koroner revaskülarizasyona gereksinimi olan hastaya çalışan kalpte pompa destekli koroner baypas ve aynı seansta kross-klemp altında sürekli retrograd koroner sinüs izotermik kan perfüzyonu ile aort kapak replasmanı gerçekleştirdik. Altmış yaşındaki hastanın hipertansiyonu ve diabetes mellitus komorbiditesi vardı. Geçirdiği miyokart enfarktüsü ejeksiyon fraksiyonunu azaltmıştı. Hasta yapılan üçlü baypas ve hemen sonrasında icra edilen aort kapak replasmanı ile altı gün hastane kalış süresi sonunda kendi işlerini yürütebilecek şekilde taburcu edildi. Hasta postoperatif 24. ayında sağlıklı şekilde izlenmektedir. Son zamanlarda uygulanan, morbidite ve mortaliteyi düşüren, kötü ventriküllü hastalarda akılda tutulması gereken bir tekniği hatırlatması açısından bu olguyu sunmaya değer bulduk.