Tayyar Gökdeniz, Ahmet Çağrı Aykan, Mustafa Yıldız, Şükrü Çelik

Anahtar Kelimeler: Radyofrekans, ablasyon, aritmi.

Özet

Giriş: Radyofrekans ablasyon taşiaritmilerin tedavisinde etkin bir yöntemdir. Bizler bu çalışmada taşikardilerin tedavisinde radyofrekans kateter ablasyonunun sonuçlarını araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Aralık 2010 ile Ocak 2012 tarihleri arasında invaziv elektrofizyolojik girişim ve radyofrekans kateter ablasyonu yapılan ardışık semptomatik olan ve ilaç tedavisine dirençli atriyoventriküler nodal reentrant taşikardili 114 hasta, atriyoventriküler reentrant taşikardili (AVRT) 17 hasta (beş Wolf Parkinson White sendrom), atriyal taşikardili sekiz hasta, atriyal flattırlı yedi hasta, sağ ventrikül çıkış yolu kaynaklı taşikardisi olan beş hasta ve atriyal fibrilasyonu olan üç hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Taşikardisi olan 154 hastaya ablasyon tedavisi uygulandı (yaş: 39.1 ± 17.2 yıl, beden kitle indeksi: 24.3 ± 5.2 kg/m2, bel/kalça oranı: 0.88 ± 5.2, sistolik kan basıncı: 128.3 ± 22.4 mmHg, diyastolik kan basıncı: 75.30 ± 9.0 mmHg, dinlenme kalp hızı: 76.10 ± 8.2 beat/ dakika, 89 kadın 65 erkek). İşlem ve floroskopi süreleri sırasıyla 57.5 ± 19.0 ve 14.4 ± 4.1 dakikaydı. Ortalama takip süresi 10.2 ± 4.3 aydı. Takip süresince atriyoventriküler nodal reentrant taşikardili üç, atriyoventriküler reentrant taşikardili iki, sağ ventrikül çıkış yolu taşikardili bir ve atriyal fibrilasyonlu bir hastada rekürrens gelişti. Sonuç: Transvenöz radyofrekans ablasyon tedavisi deneyimli ellerde taşiaritmilerin tedavisi için güvenli ve etkin bir yöntemdir.