Ömer Faruk Şavluk, Füsun Güzelmeriç, Tülay Kayacan Örki, Atakan Erkılınç, Volkan Temel

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, laparoskopik; anestezi, genel; kalp hastalıkları.

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, laparoskopik kolesistektomi uygulamasının kardiyak operasyon geçirmiş veya muayenesinde kardiyak problem tespit edilmiş hastalar üzerine etkisini araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: 2008-2010 tarihleri arasında laparoskopik kolesistektomi uygulanan toplam 233 hastanın izlem kağıtları retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların preoperatif muayenelerinde sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı, kalp atım hızı, akciğer grafileri ve EKG'leri değerlendirildi. Operasyon odasında tüm hastalara EKG, SpO2 monitörizasyonu yapıldı. Tüm hastalarda sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı, kalp atım hızı ve SpO2 değerleri operasyon başlamadan önce ve operasyon süresince takip edilerek kaydedildi. Operasyon süresince soluk sonu CO2 takibi yapıldı. Ek hastalıkları, operasyon süresi, entübasyon süresi, preoperatif, perioperatif ve postoperatif inotropik destek ihtiyacı olup olmadığı kaydedildi. Bulgular: Hastaların 101 (%43)'i erkek ve 132 (%57)'si kadındı. Toplam 233 hastanın 45'i kardiyak problemi olan hastadır. Bu hastaların 25'i koroner baypas operasyonu, sekizi protez kapak operasyonu geçirmiştir. On iki hasta ise yapılan preoperatif dönemde transtorasik ekokardiyografi sonucunda kapak yetmezliği tanısı almıştır. İki grup arasında demografik özellikler benzer bulunmuştur. Ortalama operasyon süresi, ensüflasyon süresi, ekstübasyon süresi, hastanede kalış süresi ve hemodinami iki grup arasında benzer bulunmuştur. Sonuç: Laparoskopik kolesistektomi kardiyak problemi olan hastalarda kardiyak durumu stabil hale geldikten sonra dengeli anestezi, düşük basınçlı pnömoperiton uygulaması ile güvenle ve kolayca uygulanabilir