Mustafa Yıldız, Ahmet Çağrı Aykan, Halil İbrahim Tanboğa, Tayyar Gökdeniz, Çetin Gül

Anahtar Kelimeler: Taşikardi, atriyoventriküler düğüm yeniden girişi; ablasyon teknikleri; cinsiyet farklılığı; hemoglobin seviyeleri.

Özet

Giriş: Atriyoventriküler nodal reentran taşikardi insanda en sık gözlenen düzenli supraventriküler aritmidir. Bu çalışmada, atriyoventriküler nodal reentran taşikardide yavaş yolun transvenöz radyofrekans ile ablasyonunda başvuru hemoglobin seviyeleri ve cinsiyet farklılığı araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Semptomatik, ilaca dirençli tipik (yavaş-hızlı) atriyoventriküler nodal reentran taşikardisi olan 19 ardışık hasta, invaziv elektrofizyoloji çalışması ve atriyoventriküler yavaş iletim yolunun radyofrekans ablasyonu için çalışmaya alındı. Sabah saat 08.30- 09.30 aralarında tam kan sayımı için antekübital venden kan örneği alındı. Bulgular: Yavaş-hızlı atriyoventriküler nodal reentran taşikardisi olan (12 kadın, 7 erkek) 19 ardışık hasta ablate edildi. Ortalama başvuru hemoglobin ve hematokrit (%) değerleri erkeklerde kadınlara göre daha yüksekti (sırası ile, 15.38 ± 1.21 mg/dL, 12.72 ± 1.36 mg/dL, p < 0.001; 45.41 ± 3.26, 37.90 ± 2.88, p < 0.001). Radyasyon maruziyet zamanı, floroskopi zamanı, komplikasyon oranı (%0) ve akut başarı oranı (%100) açısından cinsiyet farklılığı yoktu. Sonuç: Atriyoventriküler nodal reentran taşikardinin transvenöz radyofrekans ablasyonu ile tedavisinde radyasyon maruziyet zamanı, floroskopi zamanı, komplikasyon oranı ve akut başarı oranı açısından cinsiyet farklılığı saptanmamıştır. Başvuru ortalama hemoglobin ve hematokrit değerleri kadınlarda erkeklere göre daha düşüktür