Hüseyin Kuplay, Berk Özkaynak, Bülent Mert, Sevinç Bayer Erdoğan, Serkan Sönmez, Nihan Kayalar, Mustafa Bora Farsak, Vedat Erentuğ

Anahtar Kelimeler: Bacak ülseri, sıkıştırma bandajlar, venöz yetmezlik.

Özet

Giriş: Kronik venöz yetmezliğe bağlı bacak ülserleri yüksek prevalans ve tedavi için yüksek maliyet açısından çok önemli bir sağlık problemidir. Venöz bacak ülserlerinin tedavisinde çok katlı kompresyon bandaj sistemleri altın standarttır. Çalışmamızın amacı çok katlı kompresyon bandaj sistemin kronik venöz yetmezliğe bağlı oluşan venöz bacak ülserlerinin tedavisinde etkinliğini araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimize başvuran bacak ülserli ardışık 19 hasta değerlendirildi ve dört hasta periferik arter hastalığı nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Toplam 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların CEAP sınıflandırmaları yapıldı ve tüm hastalar aynı CEAP sınıfına dahildi. Hastalara Betaven® çok katlı kompresyon bandajı uygulandı. Hastalar yara iyileşmeleri açısından takip edildi. Hastaların ülser boyutları planimetrik olarak ölçülerek değerlendirildi. Takip kriteri olarak yara iyileşmesi, yara alanında azalma esas alındı. Bulgular: Kliniğimizde toplam 12 erkek ve üç kadın hastaya çok katlı bandaj sistemi uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 38.2 ± 4.2 idi. Hastaların ülser boyutları planimetrik olarak ölçüldü. Ülser boyutlar 4-10 cm² idi. Hastaların ülserleri yedi hastada medial malleol ayak bileği seviyesinde, üç tanesi lateral malleol düzeyinde, dört tanesi bacak ön yüzde bir tanesi bacak lateral yüzeydeydi. Hastalarda ortalama 5.1 ± 2.1 yıldır kronik venöz yetmezlik bulunmaktaydı. Hastaların CEAP sınıflaması C6, Ep, As2,3-p18, Pr2,3, 18 şeklindeydi. Ortalama tedavi süresi 6 ± 2 hafta olarak gerçekleşti ve bir hasta dışında tüm hastalarda tam iyileşme sağlandı. Bu hasta da rekonstrüksiyon amacıyla plastik cerrahi kliniğine yönlendirildi. Sonuç: Çok katlı kompresyon bandaj sistemleri intersisyel doku basıncını artırarak venöz dönüşü artırır ve venöz hipertansiyonu azaltarak kronik venöz yetmezliğe bağlı oluşan venöz bacak ülserlerinin tedavisinde etkili olur. Bu etkisi kısa sürede ortaya çıkmakta hem düşük maliyetle tedavi edilmekte hem de işgücü kaybının önüne geçilmektedir