Funda Gümüş, Adil Polat, Bora Farsak, Ayşin Alagöl

Anahtar Kelimeler: Aort anevrizması; endovasküler girişimler; anestezi

Özet

Giriş: Hastanemizde yeni başlayan endovasküler aort rekonstrüksiyonu olgularında uyguladığımız anestezi tekniklerini değerlendirerek ilk sonuçlarımızı inceledik. Hastalar ve Yöntem: 2010-2011 yılları arasında elektif ve acil endovasküler aort rekonstrüksiyonu uygulanan 15 olgunun peroperatif verileri oluşturduğumuz veri tabanında toplandı. Uygulanacak anestezi yöntemi, olguların risk faktörleri değerlendirilerek, cerrahi ekiple görüşülerek, aort patolojisinin yeri, tipi, operasyon ve öngörülen cerrahi süre belirlenerek planlandı. Lokal ve genel anestezi uygulanan grupların değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Olguların 13 (%86.7)'ü erkek ve 2 (%13.3)'si kadın idi. Olguların 11'i ASA III idi. Ortalama yaşları 64.5 ± 14.0 (36-81) idi. Gruplara göre olguların demografik özellikleri, ASA durumları, eşlik eden ek hastalıkların karşılaştırmalarında anlamlı bir fark saptanmadı. On beş olgudan, 13 (%86.7)'üne infrarenal abdominal aort anevrizması ve 2 (%14.3)'sine Tip III aort disseksiyonu sebebiyle endovasküler aort rekonstrüksiyonu uygulandı. Diyastolik arter basınçları 20 ve 40. dakika ölçümlerinde lokal anestezi grubunda daha yüksek idi. Ortalama arter basınçları ise 40 ve 100. dakikalar ile greft açılırken anlamlı olarak genel anestezi grubunda daha düşük olarak hesaplandı. Postoperatif mortalite 3 (%20.0) hastada gelişti. Her üç hastaya da genel anestezi altında işlem uygulandı. Üç hasta da acil olarak işleme alınmıştı. Postoperatif morbidite genel anestezi uygulanmış olan dört hastada gelişti. Bu hastalardan üçünde mortalite gelişti (akut böbrek yetmezliği, çoklu organ yetmezliği ve pnömoni). Diğer hastada postoperatif birinci günü atriyal fibrilasyon gelişti ve amiodaron infüzyonu ile sinüs ritmine döndü. Sonuç: Endovasküler aort rekonstrüksiyon genel ve lokal anestezi ile güvenle uygulanabilen açık cerrahiye kıyasla daha az invazif bir işlemdir. Genel anestezi, sağladığı daha iyi hemodinamik kontrol açısından tercih edilebilir.