Şerafettin Demi̇rtaş, Zeynep Karakaya, Mücahit Tüfenk, Abdi Bozkurt

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi; çok kesitli bilgisayarlı tomografi; koroner damar anomalileri.

Özet

Koroner arter anomalileri hastaların yaklaşık %1'inde karşılaşılabilen ve hayatı tehdit eden anatomik varyantlardır. Bu anomalilerin büyük bir çoğunluğu benign olmasına rağmen bazıları anlamlı düzeyde morbiditeye sahiptir. Bu olguda sol koroner sinüsten köken alan sağ koroner arter anomalisi olan ve anjina pektorisi tarifl eyen bir hasta ele alındı. Olgumuzda koroner anjiyografi de sağ koroner arterin proksimal segmenti difüz olarak daralmıştı. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografi de malignant sağ koroner arter anomalisi saptandı.