Mahmut Özdemi̇r, Yemlihan Ceylan, Nesim Aladağ, Tayyar Akbulut, Faysal Şaylık, Mustafa Etli̇

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, anevrizma, koroner arterler

Özet

55 yaşında erkek hasta kliniğimize tipik iskemik göğüs ağrısı ile başvurdu. Koroner anjiyografide sol ön inen arter (LAD) proksimal segmentinde fusiform tipte dev anevrizma, birinci diyagonal dalı hizasında önemli darlık, sirkumfleks arterinde önemli darlık ve sağ koroner arter total oklüde saptandı. Hastaya koroner arter baypas greft (CABG) operasyonu yapıldı. Bu olgumuzda aterosklerozun eşlik ettiği dev LAD anevrizmasını sunmayı amaçladık. Bu olgumuz literatürde görülen dev LAD anevrizmalarıdan biridir.