Çetin Geçmen, Ekrem Güler, Gamze Babur Güler, Ali Elveran, Hacı Murat Güneş, Hicaz Zenci̇rkıran Aguş, Oğuz Karaca, Nurşen Keleş, Özlem Esen, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Miyokart infarktüsü, hemoglobinler, akut koroner sendrom

Özet

Giriş: ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarının geliş hemoglobin seviyesi ile TIMI risk skoru arasındaki ilişki araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: ST yükselmesiz akut koroner sendromlu 286 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların geliş anında hemoglobin ve biyokimyasal parametreleri çalışıldı. Hastalar TIMI risk skoruna göre düşük, orta ve yüksek risk olarak 3 gruba ayrıldı. Bulgular: Geliş hemoglobin seviyesi (g/dL) düşük, orta ve yüksek TIMI risk grubunda sırasıyla (13.5 ± 1.9, 12.5 ± 1.9, 11.3 ± 1.9, p< 0.001) olarak saptandı. Hemoglobin seviyesi ve TIMI risk skoru arasında orta düzeyde negatif korelasyon bulundu (r: -0.408, p< 0.001). Tek değişkenli regresyon analizinde TIMI risk skoru artışı ile geliş hemoglobin seviyelerinin önemli derecede düşük olduğu saptandı (Estimate; -0.406, p< 0.001, %95 GA[-0.521-(-0.290)]. Sonuç: ST yükselmesiz akut koroner sendrom ile hastaneye yatırılan hastaların risk skoru attıkça geliş hemoglobin seviyelerinin bağlantılı olarak düşük olduğu tespit edildi. Basit ve yaygın bir test olarak kullanılan hemoglobin seviyesi, ST yükselmesiz akut koroner sendrom hastalarının geliş anındaki risk durumunu belirlemede kullanılabilir.