Mehmet Ali Astarcıoğlu, Taner Şen, Celal Ki̇li̇t, Halil İbrahim Durmuş, Adnan Doğan, Türkan Paşalı Ki̇li̇t, Afşin Parspur, Mehmet Yaymacı, Muhammed Oylumlu

Anahtar Kelimeler: Taşınabilir kardiyak ultrason, bakım tarama noktası

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, kardiyak konsültasyon esnasında tanı ve tedavi üzerinde ekokardiyografi sonuçları ile kardiyolog tarafından gerçekleştirilen fizik muayene sonuçlarını karşılaştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Kardiyak olmayan birimlerden yatırılan ardışık seçilmemiş 265 hasta danışman kardiyolog tarafından tam kardiyovasküler muayene sonrası çalışmaya alındı. Fizik muayene sonrası danışman kardiyolog taşınabilir kardiyak ultrason kullanarak her hastayı görüntülenmiştir. Tüm hastalar daha sonra bir üst platformda gerçekleştirilen standart ekokardiyografik cihazla altın standart olarak değerlendirildi. Kesin tanı, tedavi ve tanısal testlerdeki değişiklikler değerlendirildi. Bulgular: Bu hasta popülasyonunda standart ekokardiyografik cihazla 196 kardiyovasküler bulgu saptanmıştır. Fizik muayene tüm bulguların %41'ini ve taşınabilir ultrason ise %23'ünü tespit etmede başarısız olmuştur. Taşınabilir kardiyak ultrason cihazı 149 hastanın tedavi kararında etkili olmuştur ve bunların %42'sinde tedavi değişirken %21'inde tanısal testler değişmiştir (hastaların çoğunda ikisi de değişmiştir). Sonuç: Konsültasyonlar esnasında taşınabilir kardiyak ultrason ile değerlendirme önemli kardiyovasküler patolojilerin tespitini sağlamaktadır. Ayrıca, rutin fizik muayeneye ek olarak deneyimli kardiyologlar tarafından taşınabilir cihazla yatak başı kardiyak fonksiyon ve anatominin direkt değerlendirilmesi tedavi ve tanısal testlerde önemli değişiklikler ile sonuçlanmaktadır.