Fatih Aygün, Mehmet Özülkü, Mehmet Vedat Çaldır, Hüseyin Ulaş Pınar

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas, kalp akciğer makinası, akciğer hastalığı, kronik obstrüktif, mekanik, solunum, solunum yolu infeksiyonları

Özet

Giriş: Koroner arter baypas greftleme operasyonu (KABGO) öncesi tedavi almış kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bireylerle, KOAH olmayan bireyler, cerrahi sonrası uzamış mekanik solunum desteği (UMSD) ve alt solunum yolu infeksiyonu (ASYİ) açısından karşılaştırılmıştır. Hastalar ve Yöntemler: Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde, valvüler patolojisi ve konnektif doku hastalığı (Marfan sendromu vb.) bulunmayan, izole on-pump KABGO yapılmış, 233 hasta çalışmaya alındı. Veriler retrospektif olarak toplandı. Operasyon öncesi dönemde kliniğimizde standart preoperatif laboratuvar tetkikleri, solunum sistemi sorgusunda veya muayenesinde patoloji saptanan kişilere solunum fonksiyon testi (Spirobank Spirometry, MIR Medical International Research Product) yapılmıştır. KOAH olan hastalarda, KOAH şiddetini belirlemek için GOLD kılavuzu kullanılmıştır. Bütün hastalar iki gruba ayrılmıştır. KOAH hastalarını içeren grup; grup 1, KOAH olmayan hastaları içeren grup; grup 2 olarak adlandırılmıştır. Bulgular: UMSD görülme hızı grup 1'de %4.8, grup 2'de %1.8 olduğu görülürken; ASYİ oranı grup 1'de %6.3, grup 2'de %1.7 olduğu tespit edildi. Sonuç: Çalışmamıza göre; operasyon öncesi tedavi görmüş KOAH hastalarının, KOAH olmayan hastalara göre on-pump KABGO sonrası, UMSD ve ASYİ açısından hızları yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamsız olduğunu söyleyebiliriz. (UMSD açısından p= 0.348; ASYİ açısından p= 0.088).