Elnur Ali̇zade

Anahtar Kelimeler: Anabolik-androjenik steroid, vücut geliştirici sporcular, sol atrial fonksiyon, benekli işaretleme, sol atrial strain

Özet

Giriş: Uzun dönem ve yüksek dozda anabolik-androjenik steriod (AAS) kullanımı sol ventirkül patalojik hipertrofisine (SVH), diyastolik disfonksiyona, sol atrium (SA) hipertrofisine, miyokart sertlik ve fibrozisinde artmaya neden olur. Bundan dolayı AAS kullanan sporcuların patolojik olmayan "sporcu kalbi"inden ayrımı kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı SA miyokart fonksiyonlarının iki boyutlu benekli ekokardiyografik yöntem ile AAS kullanan ve kullanmayan vücut geliştiricilerde değerlendirilmesi ve bu yöntemin bu iki durumun ayrımında kullanılmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza 15'i aktif olarak AAS kullanan (> 2 yıl) ve 18'i hiç AAS kullanmayan hepsi erkek olan toplam 33 yarışımcı vücut geliştirici alındı. Bulgular: AAS kullanan atletlerin global SA strain reservoir (GLAS-R), global SA erken diyastol strain (GLAS-E) (38.2 ± 8.4 vs. 48.6 ± 11.9, p< 0.01; 24.4 ± 8.6 vs. 37.1 ± 12.8, p< 0.01; sırasıyla), global SA strain rate reservoir (GLASR-R), global SA erken diyastol strain rate (GLAS-E) (1.8 ± 0.3 vs. 2.2 ± 0.4, p< 0.01; -1.4 ± 0.2 vs. -1.8 ± 0.3, p< 0.01; sırasıyla) değerlerinin kullanmayan sporculara göre önemli ölçüde azaldığı görüldü. Univaryant korelasyon analizi GLAS-R, GLAS-E, GLASR-R ve GLASR-E değerlerinin E/Em (r: -0.34, p = 0.04; r: -0.35, p= 0.04; r: -0.35, p= 0.04 and r: -0.35, p= 0.04, sırasıyla) ile ters korelasyon olduğunu gösterdi. Sonuç: Bu çalışma SA strain ve strain rate değerlerinin AAS kullanan sporcularda kullanmayan sporculara göre azaldığı, ayrıca patolojik ve fizyolojik SVH ayırıcı tanısında konvansiyonel ekokardiyografi ile elde edilen bulgulara ek değerli bilgiler sağladığı doğrulanmıştır.