Emrullah Kızıltunç, Burcu Uğurlu Ilgın, Harun Kundi̇, Hülya Çi̇çekçi̇oğlu, Canan Topçuoğlu, Mustafa Çeti̇n, Ender Örnek

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, oksidatif stres, Duke skoru, tiyol disülfid dengesi, endokan

Özet

Giriş: İnflamasyon ve oksidatif stres artmış kardiyovasküler risk ile ilişkilidir. Duke koşu bandı skoru ve kalp hızı toparlanması (KHT) gibi egzersiz elektrokardiyografi (EKG) testinden türetilen parametreler prognostik öneme sahiptir ve kardiyovasküler risk tahmini için kullanılabilir. Endokan ve tiyol/disülfid dengesi, inflamatuvar ve oksidatif durumu yansıtan yeni biyolojik belirteçlerdir. Bu çalışmanın amacı, bir egzersiz EKG testi yapılan hastalarda serum tiyol/disülfid dengesi ve endokan düzeylerini araştırmak ve bu belirteçlerin Duke treadmill skoru ve KHT ile ilişkisini değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Tanısal egzersiz EKG testi yapılan hastalar Duke skoru ve KHT'ye göre iki gruba ayrıldı. Yüksek Duke skoru-orta/düşük Duke skoru grupları ile künt ve normal KHT grupları arasında serum endokan düzeyleri ve tiyol/disülfid dengesi karşılaştırıldı. Bulgular: Serum endokan düzeyleri, Duke treadmill skoru ve KHT'ye göre gruplar arasında benzerdi. Tiyol /disülfid oranı, azalmış KHT'li hastalarda normal KHT'li hastalara göre anlamlı derecede düşüktü. Yüksek/Duke skoru olan hastalarda, düşük/orta Duke skoru olan hastalara göre, serum nativ tiyol düzeyleri, total tiyol düzeyleri ve total tiyol/disülfid oranı anlamlı olarak yüksekti. Doğal tiyol düzeyleri ve total tiyol düzeyleri Duke skoru ile anlamlı korelasyon göstermekteydi. Çok değişkenli regresyon analizinde, azalmış KHT'inin bağımsız öngördürücüleri hipertansiyon ve diyabet varlığı; düşük/orta Duke skorunun bağımsız öngördürücüleri ise hipertansiyon varlığı ve düşük endokan düzeyleridir. Sonuç: Serum tiyol düzeyleri Duke skoru ile ilişkilidir ve düşük endokan seviyeleri düşük/orta Duke skoru ile ilişkilidir.