Alev Kılıçgedi̇k, Süleyman Çağan Efe, Ahmet Seyfettin Gürbüz, Emrah Acar, Mehmet Fatih Yılmaz, Fatih Yılmaz, Ali Yaman, Gökhan Kahveci̇, İbrahim Akın İzgi̇, Cevat Kırma

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, strain, strain rate, galectin

Özet

Giriş: Biz bu çalışmada ilk atak non-valvular atriyal fibrilasyon (AF)'lu orta yaşlı hasta grubunda serum galectin konsantrasyonu ile AF erken evresi arasındaki ilişkiyi araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya acil servisimize ilk atak AF ile başvuran, medikal ya da elektriki kardiyoversiyon yapılmış, yapısal ya da koroner kalp hastalığı olmayan normal LA boyuta sahip 34 hasta ve 31 kontrol hastası prospektif olarak dahil edildi. Ekokardiyografik bulgular kayıt altına alındı ve serum galectin düzeyleri ekokardiyografi öncesi alınan kan örneklerinden ölçüldü. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 48.5 ± 10.4 yıldı. Galectin değerleri arasında AF ve kontrol grubu arasında anlamlı fark saptanmadı (r= 0.42 ; p= 0.51) ve apikal dört boşluk (r= -0.31, p= 0.02) ve iki boşluk görüntüden (r= -0.25 , p= 0.04) pik negatif SR ile negatif korele bulundu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, AF grubunda dört boşluk görüntüden pik sistolik strain (p= 0.037), pik geç diastolik strain (p= 0.04), pik positif SR (p= 0.04) ve pik geç negatif SR apikal dört (p= 0.03) ve iki boşluk (p= 0.02) görüntüden değerleri anlamlı olarak daha düşük olarak bulunmuştur. Sonuç: İlk atak AF'li orta yaşlı ve normal LA boyutuna sahip hastalarda LA rezervuar ve aktif atriyal fonksiyonlar azalmıştır. Strain ve SR görüntüleme ile gösterilmiş LA fonksiyonel remodeling belirtileri başlamış olmasına rağmen bu durum serum galectin düzeyleri ile tam olarak gösterilememiştir.