Mehmet Aksüt, Tanıl Özer, Özge Altaş Yerli̇khan, Emre Selçuk, Mehmed Yanartaş

Anahtar Kelimeler: Atriyal septal defekt, mitral kapak, torakotomi, minimal invaziv cerrahi işlemler

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, sağ mini torakotomi ile atrial septal defekt onarımı (ASD) ve mitral kapak replasmanı (MVR) yapılan hastaların sonuçlarını sunmak; minimal invaziv kardiyak cerrahi prosedürler ile ilgili erken dönem deneyimlerimizi paylaşmaktır. Hastalar ve Yöntem: Kasım 2016 ila Kasım 2017 tarihleri arasında sağ mini torakotomi ile ASD onarımı ve MVR amacıyla operasyona alınan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların preoperatif, intraoperatif ve postoperatif verileri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışma sürecinde toplam 22 hastaya sağ mini torakotomi ile girişim planlandı. Hastaların yaşları 18 ila 73 arasında olup, ortalama 30.4 ± 10.6 yıldı. Toplam 3 (%13.6) hastada önceden planlanmayan sternotomi ihtiyacı oldu. Geri kalan 14 hastaya ASD onarımı, 5 hastaya MVR yapıldı. Sonuç: Minimal invaziv prosedürler düşük postoperatif komplikasyon oranı, kısa yoğun bakım süresi, erken taburculuk oranları ile yüksek hasta konforu sağlamaktadırlar. Bununla birlikte uzun kardiyopulmoner baypas ve kross klemp süreleri işlemin devantajı olarak değerlendirilmiştir. Bu operasyonlar başlangıç aşamasında olan operatörler tarafından güvenle uygulanabilmektedirler.