Yavuz Karabağ, Bahattin Balcı, Yüksel Kaya

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, sağ ventrikül disfonksiyonu, ekokardiyografi, strain, strain rate

Özet

Giriş: Çalışmamızda klinik sağ ventrikül (SV) yetersizlik bulguları olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)'na sahip hastaları sağlıklı bireylerle karşılaştırarak istirahatte SV geometrisi ve fonksiyolarını iki boyutlu speckle-tracking kullanarak değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışma popülasyonunu, Kafkas Üniversitesi Gögüs Hastalıkları Kliniğinde 2014 yılında ayaktan takip edilen daha öncesinde KOAH tanısı olup klinik SV yetmezliği bulgusu olmayan 28 hasta ve benzer demografik özellikler taşıyan 24 sağlıklı birey oluşturmuştur. Bulgular: Konvansiyonel ekokardiyografik özelliklerinden ortalama pulmoner arter basıncı, SV serbest duvar kalınlığı ve SV serbest duvar strain parametreleri haricindeki parametreler gruplar arasında benzerdi. KOAH grubunda SV serbest duvar strain parametrelerinden; SV serbest duvar bazal, mid ve apikal strain değerleri kontrol grubuna kıyasla daha düşük saptandı (her karşılaştırma için p< 0.05 idi). Ortalama pulmoner arter basıncı ve sırası ile SV serbest duvar bazal, mid ve apikal strain değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon izlendi. Sonuç: Çalışmamızın sonucuna göre KOAH hastalarında olan SV disfonksiyonunu SV strain parametrelerinin konvansiyonel ekokardiyografik yöntemlerden daha erken tespit ettiğini saptadık.