Lütfü Aşkın, Serdar Türkmen

Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi, kalp hızı değişkenliği, düşük frekans, düşük/yüksek frekans

Özet

Giriş: Kalp hızı değişkenliği (HRV) sempatik ton ile ilişkilidir. Çalışmalar sempatik kardiyak kontrol ve otonom denge endikasyonu için düşük frekans (LF) ve düşük/yüksek frekans (LF/HF) oranının yorumlamasını tartışmışlardır. Bu çalışma, HRV parametreleri ile atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi (AVNRT) arasındaki ilişkiyi araştırmayı ve otonomik sinir sisteminin AVNRT üzerindeki etkisini gözlemeyi amaçlamaktadır. Hastalar ve Yöntem: Çarpıntısı olan 354 olguya elektrofizyolojik çalışma yapıldı (EPS). Hastaların %71 (253/354)'i en az bir 24 saatlik ambulatuvar Holter elektrokardiyografi (EKG) kaydına sahipti. Dışlama kriterlerinin bir sonucu olarak, 160 birey iki gruba ayrıldı; kontrol grubu (aritmi indüklenmedi, n= 90) ve AVNRT grubu (n= 70). Bulgular: Gündüz ve gece LF ve LF/HF oranı AVNRT'de kontrollerden anlamlı derecede yüksekti (p< 0.05). İlginç olarak, gündüz ultra düşük frekans, çok düşük frekans ve toplam güç AVNRT'de anlamlı olarak düşüktü. Sonuç: AVNRT değişmiş sempatovagal denge ile ilişkilidir. Dahası, artmış LF ve LF/HF, AVNRT hastalarında yavaş aksesuar yolla homojen olmayan ventriküler aktivasyonun bir sonucu olarak artmış sempatik aktivitenin bir göstergesi olabilir.