Deniz Çevi̇rme, Kaan Kırali̇

Anahtar Kelimeler: Böbrek yetersizliği, hemodiyaliz, koroner baypas cerrahisi

Özet

Giriş: Kronik böbrek yetersizliği hastalarında uygulanan koroner baypas cerrahisi normal böbrek fonksiyonlu hastalara göre daha yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Kronik böbrek yetmezlikli diyalize giren ve kardiyopulmoner baypas ve kardiyopulmoner baypas olmaksızın iki farklı cerrahi teknikle koroner arter bypas greftleme ameliyatı geçiren hastaların sonuçları incelenmiştir. Hastalar ve Yöntem: Koroner baypas cerrahisi yapılan 55 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 36 (%65.5)'sı erkek ve 19 (%34.5)'u kadındı. Ortalama yaş 61.24 ± 10.1 yıl (34-83). Olguların %30'unda preoperatif fonksiyonel kapasite kötüydü (NYHA ortalaması 2.04 ± 0.81). Hastalardan 32 (%58.2)'sine tam ve 23 (%41.8)'üne eksik revaskülarizasyon uygulandı. Cerrahi yaklaşım olarak 30 hastaya kardiyopulmoner baypas ve 25 hastaya kardiyopulmoner baypas olmadan uygulandı. Bulgular: Hastaların ortalama ekstübasyon süresi 16.43 ± 11.89 saat (5-72), yoğun bakımda ortalama kalış süre 6.63 ± 6.48 gün (2-30) idi. Hastane mortalitesi 15 hasta ile %27.3, peroperatif miyokart infarktüs oranı %20 ve inotrop destek oranı %27.3 olarak bulundu. Cerrahi teknikler arasında mortalite açısından istatistiksel bir farklılık bulunmamakla birlikte (p= 0.476), KPB- grubunda (%32) mortalite KPB+ grubuna (%23.4) göre daha fazla idi. Tam revaskülarizasyon uygulaması kardiyopulmoner baypas grubunda (%86.7), kardiyopulmoner baypas olmayan gruba (%24) göre anlamlı derecede daha fazla idi (p< 0.001). Sonuç: Kronik böbrek yetmezliğinde uygulanacak koroner baypas girişimlerinde hedef komplet revaskülarizasyon olmalıdır. Bu amaçla ve gerekirse intraoperatif hemodiyaliz uygulaması için kardiyopulmoner baypas tekniğinin seçilmesi daha uygun görünmektedir. Preoperatif fonksiyonel kapasite operatif sonuçları etkilediğinden, kalp yetmezliği bulunan veya acil ameliyata alınan hastalarda preoperatif destek tedavisi (intraaortik balon pompası, inotrop destek) mutlaka uygulanmalıdır.