Ahmet Barış Durukan, Ahmet Ünlü, Ali Cevat Tanalp

Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, koroner arter baypas, implante edilebilir defibrilatör, ani kardiyak ölüm

Özet

Ciddi sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalar postoperatif artmış yaşam süresi ve düzelmiş fonksiyonel durum sebebiyle cerrahi revaskülarizasyona yönlendirilmektedir. Ancak, eğer postoperatif ejeksiyon fraksyonu > %35 olacak gibi değilse, hastalar halen malign aritmiler sebebiyle ani kardiyak ölüm için risk altındadır. Biz burada ejeksiyon fraksiyonu < %35 olan, cerrahi revaskülarizasyon ile eş zamanlı kardiyoverter-defibrilatör implantasyonu yapılan hasta sonuçlarımızı dökümante ettik. Biz bu hastalarda erken postoperatif dönemde ani kardiyak ölümün önlenmesi ve ikinci girişime ihtiyaç olmaması sebebiyle simültane cerrahinin avantajlı olduğunu düşünüyoruz.