Tülay Örki̇, Deniz Avan

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, atan kalp, koroner arter baypas, anestezi yönetimi

Özet

Otuz iki yaşında, 13 yıldır kolşisin ve salozoprin tedavisi alan Behçet hastasına elektif şartlarda atan kalpte koroner arter baypas ameliyatı için genel anestezi planlandı. Nöroloji, dermatoloji ve dahiliye bölümlerince konsülte edilerek kolşisin ve salozoprin tedavisi operasyondan bir hafta önce kesildi. Operasyon standart sternotomi ve heparinizasyonu takiben atan kalpte gerçekleştirildi. Postoperatif dönemde invaziv girişimlere ve entübasyona bağlı ciltte ve orofarenkste yeni lezyonlara rastlanmadı. Hasta postoperatif 4. gün komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Sonuç olarak, Behçet hastalarında anestezi öncesi yapılan dikkatli bir preoperatif değerlendirme, istenen konsültasyonlar, seçilen anestezi yöntemi ve ilaçlar ve postoperatif takip ile atan kalpte koroner arter baypas operasyonu güvenle uygulanabilir.