Eyüp Avcı, Didar Elif Akgün, Onursal Buğra, Ahmet Dolapoğlu, Aykan Çeli̇k, Tuncay Kırış

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, mortalite, risk skoru, renal fonksiyon

Özet

Giriş: Kontrast madde nefropatisi (KMN)'nin ve CHA2DS2-VASc skorunun, perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan akut koroner sendromlu (AKS) hastalarda mortalite için prediktif değeri vardır; oysaki KMN ile kombine edilmiş olan CHA2DS2-VASc risk skorunun prognostik önemi belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışma, bu hastalarda uzun süreli mortaliteyi öngörmek için KMN ve CHA2DS2-VASc skorunun kombine değerini araştırmak üzere tasarlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada PKG ile tedavi edilen AKS'li 1058 hasta çalışmaya dahil edildi. KMN, kontrast maruziyetinden 48-72 saat sonra serum kreatinin ≥ 0.5 mg/dL veya ≥ %25 artışı olarak tanımlandı. Hastalar sağ kalanlar ve ölenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bulgular: CHA2DS2-VASc skoru ve KMN tüm nedenlere bağlı mortalitenin bağımsız öngördürücüleriydi (HR: 1.444, %95 CI: 1.327-1.572, p< 0.001; HR: 1.850, %95 CI: 1.298-2.637, p= 0.001, sırasıyla). Ayrıca çok damar hastalıkları, killip ≥ 2, beta-bloker ve anjiyotensin dönüştürücü enzim/anjiyotensin reseptör blokerleri (ACE/ARB) kullanımı izlemde tüm nedenlere bağlı mortalite için bağımsız risk faktörleri idi. CHA2DS2-VASc skorunun üstüne KMN eklenmesi, tek başına CHA2DS2-VASc skorunun (AUC: 0.735 (0.701-0.769)) ötesinde üstün risk tahmini kapasitesi sağladı, bu da AUC: 0.754 (0.720-0.787, 0.0149)], net yeniden sınıflandırma iyileştirme (NRI %28.5, p< 0.001) ve entegre ayrımcılık iyileştirmesi (IDI 0.021, p< 0.001) ile gösterildi.Sonuç: Çalışmamızda, KMN ve CHA2DS2-VASc skoru kombinasyonunun prediktif değerinin, tek başına CHA2DS2-VASc skoruna kıyasla PKG yapılan hastalarda, uzun dönem mortalite için daha doğru bir öngörü değeri sağladığını gösterdik.