Suna Aydın

Anahtar Kelimeler: Adropin, elabela, nitrik oksit, koroner baypas, greft

Özet

Giriş: Elabela ve adropin (nitrik oksit aracılı etki), kalpte sentezlenen ve vasküler sistem homoeostazındaki rolü olan, son yıllarda keşfedilen iki yeni hormondur. Bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı, koroner arter baypas grefti kullanılarak yapılan kardiyopulmoner baypasın farklı zaman aralıklarında alınan kan örneklerinde adropin, elabela ve nitrik oksit değişikliklerini incelemektir. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmada 20 sağlıklı birey ve kardiyopulmoner baypas ameliyatı olan 15 hasta bulunmaktadır. Kan örnekleri kardiyopulmoner baypas ameliyatı olan hastalardan; anestezi indüksiyonundan önce (T1), baypastan önce (T2), çapraz kelepçe çıkarılmadan önce (T3), yoğun bakım ünitesinde (T4), operasyon sonrası 24. saatte (T5), 48. saatte (T6) ve 72. saatte (T7) alındı. Sağlıklı gönüllü kontrol grubundan bir kez kan örneği alındı. Kan adropin, elabela ve nitrik oksit miktarları ELISA ile ölçüldü. Bulgular: Kontrol adropin ve nitrik oksit kan değerleri T1'den elde edilen adropin ve nitrik oksit kan değerleri ile karşılaştırıldığında; T1 süresince toplanan kan adropin ve nitrik oksit kan değerleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktü. T1'deki kan elabela ve laktat düzeyi istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Bu artış hastalar yoğun bakım ünitesine alınıncaya (T4) kadar devam etti. Operasyon sonrası 24. (T5), 48. (T6) ve 72. (T7) saatlerinde alınan kan örneklerinde hem elabela hem de laktat istatistiksel olarak anlamlı şekilde düştü. Sonuç: Kardiyopulmoner baypas ameliyatının farklı zaman aralıklarında alınan kan örneklerinde bu moleküllerin miktarlarındaki değişiklikler koroner arter baypas ameliyatının izlenmesinde umut vericidir.