Zuhal Guksu, Orkide Palabıyık, Aziz Karaca, Nejdet Süt, Selma Arzu Vardar

Anahtar Kelimeler: İsatin, atriyal natriüretik peptid, iskemi, cGMP

Özet

Giriş: İsatin, vücut sıvılarında endojen olarak bulunan, sinir sisteminde koruyucu, antikonvülzan ve sedatif rolü olduğu bildirilen bir indoldür. Bu çalışmanın amacı, izole sıçan kalbinde oluşturulan iskemi reperfüzyon modelinde isatinin sol ventrikül işlevi üzerine etkisini incelemektir. Hastalar ve Yöntem: Erkek Wistar türü sıçanlar dört gruba ayrıldı. I ve I-atriyal natriüretik peptid (ANP) gruplarına kalpler Langendoff düzeneğine yerleştirilmeden önce isatin [50 mg/kg intraperitoneal (ip)] verildi. C ve ANP gruplarına serum fizyolojik verildi. Tüm gruplara düşük akımlı iskemi uygulandı. İskeminin 15 dakika öncesinde, ANP ve I + ANP gruplarında perfüzyon solüsyonuna ANP (0.1 μM/L) eklendi. İskemi öncesi ve sonrasında sol ventrikül gelişim basıncı (LVDP) ve maksimum ve minimum basınç değişimleri kaydedildi. Tüm gruplarda perfüzyon sıvısından siklik guanozin monofosfate (cGMP) düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Reperfüzyonun 60. dakikasında I grubunun LVDP ve mimimum basınç değişim değerleri C grubuna benzer bulundu. İskemi öncesinde ve sonrasında, I grubunun cGMP değerleri C grubuna benzer ancak ANP ve I + ANP gruplarından daha düşük bulundu. Sonuç: İskemi öncesinde isatin verilmesi sıçan kalbinde kardiyak işlevi anlamlı şekilde değiştirmemektedir. Bu çalışmanın bulguları, isatinin düşük akımlı iskemi sonrasında kardiyak işlevi bozucu etki oluşturmadığı yönündedir.