Onur Şen, Okan Yıldız

Anahtar Kelimeler: Erişkin kalp cerrahisi, kardiyopulmoner baypas, serebral NIRS

Özet

Giriş: Bu çalışmada erişkin kalp cerrahisi ameliyatları sırasındaki beyin perfüzyonu ile mortalite skorlarının etkileşimlerinin araştırılması amaçlandı. Hastalar ve Yöntem: Nisan 2018-Ağustos 2018 tarihleri arasında kliniğimizde kardiyopulmoner baypas (KPB) ile ameliyat edilecek erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi (n= 91). Beyin perfüzyonunu belirlemek için "Near Infrared Spectroscopy (NIRS)" yöntemi kullanıldı. Ölçümler dört zaman aralığında yapıldı. T0: KPB öncesi, T1: soğuma periyodu, T2: ısınma periyodu, T3: KPB sonrası. Mortalite skorları olarak EuroSCORE II ve "Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE)" II skoru değerleri her bir hasta için kaydedildi. Bulgular: Ameliyat verileri, koroner arter baypas cerrahisi (n= 41, %45), kapak ameliyatları (n= 47, %51), koroner arter baypas cerrahisi ve kapak ameliyatlarının birlikte uygulandığı hastalar (n= 3, %4) olarak saptandı. Ortalama Euroscore II 1.1 (0.7-36.6) ve ortalama APACHE II skoru 6 (0-23) bulundu. Ölüm gelişen dört hastada EuroSCORE II C indeksi 0.702 (Confidence interval 0.411-0.993, p= 0.048) ve APACHE II score C indeksi 0.871 (Confidence interval 0.660-1, p= 0.010) belirlendi. Ameliyat sırasında T3 dönemindeki NIRS ölçüm değerleri düşük bulunan ve T0-T3 periyodundaki NIRS değeri değişiklikleri anlamlı olan hastalarda APACHE II skoru ölçümlerinde anlamlı değişiklik saptandı. Sonuç: NIRS ölçümlerindeki değişiklikler, mortalite ve morbidite skorlama yöntemleri ölçümleriyle paralellik gösterir. Bu nedenle ameliyat öncesi ve sonrası dönemdeki hasta yönetimi açısından NIRS ölçümü iyi bir belirteçtir.