Hakan Saçlı, Mevriye Serpil Di̇ler

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner baypas, solunum fonksiyon testi, spirometri testi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koroner arter baypas cerrahisi, açık kalp cerrahisi

Özet

Giriş: Solunum fonksiyon testi değerleri normal ve düşük olan açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda solunum fonksiyonlarının mortalite ve morbiditeye olan etkilerini incelemeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2018-Ekim 2018 tarihleri arasında açık kalp cerrahisine giren 60 hasta katıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Düşük solunum fonksiyon testine (SFT) sahip hastalar Grup 1 (n= 30), normal solunum fonksiyon testi olan hastalar Grup 2 (n= 30) olarak planlandı. Tüm hastalar kardiyopulmoner baypas (KPB)'a girilerek açık kalp cerrahisi işlemi gerçekleştirilen hastalardan oluşmaktaydı. Acil ameliyat edilen hastalar ve SFT yapılması kontrendike olması dolayısıyla yapılamayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Tüm hastalarda standart cerrahi prosedürler uygulanmıştır. Karşılaştırma ameliyat öncesi demografik veriler, ameliyat esnasındaki cerrahi veriler, ameliyat sonrası dönemde ise hemodinamik veriler, entübasyon süresi, inotrop kullanımı ve süresi, yoğun bakım ve serviste kalış süresi verileri ile birlikte komplikasyon ve mortalite gelişimi durumuna göre yapıldı. Bulgular: Erken dönemde gruplar arasında mortalite açısından fark yoktu (p= 1.000). Ekstübasyon süreleri ve inotrop kullanım süreleri Grup 1'de daha yüksek idi ancak istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilmedi (p= 0.170). Solunumsal komplikasyonlar Grup 1'de daha yüksek görüldü (Grup 1; n= 10 (%33.33), Grup 2; n= 6 (%20), p= 0.125). Devamlı pozitif hava yolu basınçlı (CPAP) invaziv olmayan ventilasyon destek ihtiyacı ve solunum fonksiyonları ile ilişkili aritmi ve atriyal fibrilasyon (AFR) görülme sıklığı istatistiksel olarak Grup 1'de anlamlı idi (sırasıyla p= 0.043, p= 0.049). Sonuç: Solunum fonksiyon değerleri düşük olan hastalarda KPB'ye girilen açık kalp cerrahisi sonrası erken dönemde mortalite etkilenmese de ameliyat sonrası morbiditeye etki edecek solunumsal komplikasyonlar ve hayati ritm problemleri daha sık görülmektedir. Bu hastalarda ameliyat öncesi iyi bir değerlendirme ve risk oranını düşürmek için solunumsal tedavi gerekmektedir.