Ümmühan Selçuk, Gökçen Orhan, Müge Taşdemi̇r, Bahar Temur, Sevinç Bayer, Murat Uğur, Murat Sargın, Serap Aykut

Anahtar Kelimeler: Mitral kapak cerrahisi, kardiyopulmoner baypas, iloprost, pulmoner hipertansiyon

Özet

Giriş: Mitral kapak cerrahisinde artmış pulmoner arter basıncı artmış mortalite ve morbidite için önemli bir risk faktörüdür. Biz bu çalışmada, prostaglandin analoğu iloprostun, pulmoner arteryel hipertansiyonu (PAH) olan hastalardaki hemodinamik etkilerini araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda hastanemizde 01.01.2003-31.03.2013 tarihleri arasında mitral kapak cerrahisi uygulanan ve PAH nedeniyle intravenöz iloprost tedavisi uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların sistemik ve pulmoner arter basınçları kateter aracılığıyla elde edildi. Elde edilen preoperatif, postoperatif 0. ve 24. saatteki hemodinamik değerler incelendi. Bulgular: Bu periyotta 135 hastaya mitral kapak replasmanı uygulanmış olup, 78 hastaya PAH nedeniyle iloprost tedavisi verilmişti. Hastaların %29.9'u erkek olup hastalar ortalama 54.45 ± 12.48 yaşında idi. Preoperatif değerler ile postoperatif 0 ve 24. saat sistemik ve pulmoner basınçlar karşılaştırıldığında; postoperatif 24. saatte pulmoner arter basıncının ve kan basıncının istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı görüldü (p< 0.0001). Yaş, preoperatif ejeksiyon fraksiyonu ve revizyon mortalite açısından anlamlı risk faktörü olarak belirlendi (p< 0.0001). Pulmoner basınçlar mortalite açısından risk faktörü olarak bulunmadı. Sonuç: Yüksek pulmoner arter basınçlı hastalarda iloprost tedavisi postoperatif erken dönemde pulmoner arter basıncını düşürerek hastanın iyileşmesine katkı sağlar. Mitral kapak replasmanı esnasında iloprost tedavisi pulmoner arter basıncını düşürerek, peroperatif mortalite riskini azaltır.