Veysel Oktay

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, kılavuzlar, ilaç uyumu

Özet

Giriş: Kalp yetersizliği (KY) önemli bir sağlık sorunu olup artmış mortalite, morbidite ve sağlık harcamasıyla ilişkilidir. Bu çalışmada, KY hastalarında mortaliteyi azalttığı gösterilen ilaçların klinik pratikte hedef doza ulaşılma oranları ve bunu etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlandı. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYME) tanısıyla pimer perkütan koroner girişim (PPKG) yapılan ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) < %40 olan 480 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların taburculuk ve altıncı ay vizitlerinde 2016 Avrupa Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Tedavi Kılavuzu önerileri doğrultusunda mortaliteyi azalttığı gösterilmiş olan anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ACEI), anjiyotensin reseptör blokeri (ARB), betabloker (BB) ve mineralokortikoid reseptör blokeri (MRA) kullanım ve hedef doza ulaşma oranları araştırıldı. Bulgular: Taburculuk esnasında ACEI/ARB, BB ve MRA reçete edilme oranları sırasıyla %86, %89 ve %28 idi. Altıncı ay takip vizitinde hastaların ACEI-ARB, BB ve MRA kullanım oranları sırasıyla %72, %78 ve %42 olarak saptandı. Altıncı ayda ACEI/ARB, BB ve MRA için hedef doza ulaşılma oranları sırasıyla %28, %22 ve %24'tü. Renal fonksiyonlarda bozulma, hiperkalemi ve bradikardi hedef doza ulaşmada en çok karşılaşılan önleyici nedenler oldukları tespit edildi. Sonuç: KY hastalarında mortaliteyi azalttığı gösterilen ilaçların kullanımı ve hedef doza ulaşılma oranları istenilen düzeyin oldukça altındadır.