Serhat Bahadır Genç1, Ahmet Tulga Ulus2, Mustafa Paç3

1Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Medipol University Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Anakara Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Memorial Ankara Hospital, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: cTNI; hastane mortalitesi; serum laktat seviyesi; ventriküler septal defekt.

Özet

Amaç: Bir çok merkezde primer ventriküler septal defekt(VSD) kapatılması operasyonunun mortalitesi %0,5 ’lerin altına düşürülsede postoperatif dönemde düşük kardiyak debi (LCOS) ve multi organ yetmezlik sendromu (MOYS) gelişimi halen en sık mortalite ve morbidite sebebi olarak izlenmektedir. Erken dönemde biyokimyasal belirteçlerin kullanılması mortalite ve morbiditenin azaltılmasında etkin prediktörler olarak kullanılabilir. Bu çalışmada, ventriküler septal defekt (VSD) primer kapatılması operasyonu geçirmiş hastaların postoperatif serum laktat, kardiyak troponin I (cTNI), düzeylerinin hastane mortalitesine etkisi geriye dönük olarak araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: VSD'nin cerrahi tamiri yapılan 52 hastanın laktat ve kardiyak troponin değerlerinin hastane mortlitesine etkisi araştırıldı. Tüm hastaların operasyon sonrası ilk 6 saatlik dönemde serum laktat; postoperatif birinci günde ise cTNI değerleri geriye dönük olarak incelendi. Serum laktat seviyesinin 3,5 mmol/lt, cTNI değerinin 35 ng/ml üzerine çıkması sınır değer olarak belirlendi.

Bulgular: Mortalite üzerinde serum laktat seviyesi ve cTNI artışı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). cTNI artışıyla operasyon kilosunun, sol ventrikül diastol sonu çapının (LVEDD) ve kardiyopulmoner baypass (KPB) süresinin ilişkili olduğu gösterildi (p<0,05). Serum laktat seviyeleri sağ kalan grupta ortalama 4,1±0,5 mmol/lt, mortalite gelişen grupta 15,3±8,3 mmol/lt idi ve istatistiksel olarak fark anlamlı izlendi (p<0,05) . Hastaların 6’sında hastane mortalitesi izlendi.

Sonuç: VSD kapatılması operasyonu geçiren hastalarda postoperatif ilk 6 saatte bakılan serum laktat seviyeleri, postoperatif 1. gün bakılan cTNI düzeyleri hastane mortalitesiyle ilişkilidir. Yüksek laktate ve cTNI düzeyi olan ameliyat olmuş VSD hastalarında erken tedaviler başlanmalıdır