Ahmet Ferhat Kaya1, Cemalettin Yılmaz2, Mehmet Hasan Özdil1, Serdar Soner3, Mehmet Özbek4

1Department of Cardiology, Muş State Hospital, Muş, Türkiye
2Department of Cardiology, Malazgirt State Hospital, Muş, Türkiye
3Department of Cardiology, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Türkiye
4Department of Cardiology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Anksiyete; koroner arter hastalığı;depresyon.

Özet

Amaç: SYNTAX (PCI with TAXUS ve Cardiac Surgery arasındaki SYNergy) skoru, koroner arter hastalığı olan hastalarda hastalığın ciddiyetini ve yaygınlığını değerlendirmek için kullanılan kantitatif bir skorlama sistemidir. HADS (Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği), hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerini ölçen bir ölçektir. Psikososyal stres ve ateroskleroz arasındaki ilişki iyi bilinmektedir. Bu çalışmada akut koroner sendrom (AKS) nedeniyle perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda SYNTAX skoru ile HADS arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza AKS'li toplam 130 hasta dahil edildi. İki bağımsız girişimsel kardiyolog tarafından hesaplanan SYNTAX skoru 0-22, düşük; 23-32, orta; 33 ve üstü, yüksek olarak üç gruba ayrıldı. Çalışmamızda, hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri AKS'den bir ay sonra HADS ile değerlendirildi.

Bulgular: SYNTAX skoru 0-22, 23-32, >33 grubunda sırasıyla 68, 39 ve 23 hasta saptandı. Yüksek SYNTAX puanı ile HAD-depresyon ve anksiyete ölçeği arasında anlamlı bir ilişki gözlendi (sırasıyla p<0.001, p<0.001). Korelasyon analizinde SYNTAX puanı ile depresyon düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde, SYNTAX puanı ile kaygı düzeyi arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulundu (sırasıyla r=0.642, r=0.538).

Sonuç: Çalışmamızda perkütan koroner girişim uygulanan AKS hastalarında HADS ve SYNTAX skorları arasında anlamlı korelasyon saptandı.