Berra Zümrüt Tan Recep1, Deniz Göksedef2

1Clinic of Pediatric Cardiac Surgery, University of Health Sciences Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kapak koruyucu aort kök replasmanı; akut aort disseksiyonu; marfan sendromu; biküspit aort kapak

Özet

Giriş: Çalışmamızda aort kapak koruyucu kök replasmanı yapılan hastaların orta dönem sonuçları retrospektif olarak incelendi.

Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 2012 ve 2016 yılları arasında anuloaortik ektazi nedeniyle ameliyat edilen 96 hasta incelendi. Çalışmaya VSARR yapılan 24 hasta dahil edildi. Hastalar preoperatif demografik özellikleri, aort yetersizliği ve anuler dilatasyon dereceleri ve kullanılan greft materyaline göre mortalite ve reoperasyon açısından ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi.

Bulgular: Erken mortalite oranı %12.5 (n= 3) idi ve acil cerrahi ve total arkus replasmanı ile ilişkiliydi (p= 0.035, p< 0.05). Ortalama takip süresi 33.00 ± 9.53 ay idi. Hastaların hiçbirine reoperasyon gerekmedi. Postoperatif ciddi aort yetersizliği (AR), Takayasu arteriti olan bir hastada görülürken (n= 1,%4.16), Marfan sendromu ve biküspit aorta olanlarda rastlanmadı. Postoperatif AR ile preoperatif AR derecesi ilişkiliyken (p= 0.012, p< 0.05), preoperatif annulus çapı değildi (p= 0.296, p> 0.05). Dacron ya da Valsalva greft kullanımı ile kapak durabilitesi açısından fark görülmedi (p= 0.724, p> 0.05).

Sonuç: Aort kök anevrizması olanlarda elektif yapılan VSARR, cerrahide iyi bir seçenektir. Aort disseksiyonu olanlarda acil ve komplike cerrahi gerektirmesi ile komorbiditelerin varlığı yüksek mortalite ile ilişkili olduğu düşünülmüştür.