Ersan Oflar1, İsmail Ünğan2, Cennet Yıldız1, Güngör İlayda Bostancı Alp1, Büşra Mavi1, Fatma Nihan Turhan Çağlar1, Demet Erciyes3, Alparslan Şahin1

1Clinic of Cardiology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Cardiology, Yalova State Hospital, Yalova, Türkiye
3Department of Cardiology, Demiroğlu Science University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Trigliserid; glukoz; indeks; koroner arter; ektazi

Özet

Giriş: Koroner arter ektazisi (KAE), normal segmente göre koroner arter çapında 1.5 kat artışı ifade eder. Altta yatan patofizyolojik mekanizma tam olarak aydınlatılmış olmasa bile vakaların yarısından fazlasında koroner aterosklerozun rol oynadığı düşünülmektedir. Trigliserid glukoz (TyG) indeksi insülin direncini gösteren bir belirteçtir. Bu çalışmada KAE olan hastalarda TyG indeks değerlerinin araştırılması amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: KAE olan 61 hasta ile normal koroner arteri olan 64 kontrol çalışmaya alındı. TyG indeksi ln (açlık trigliserid × açlık glukoz/2) formülü kullanılarak hesaplandı.

Bulgular: Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, diyabetes mellitus prevalansı, lökosit, trombosit, lenfosit, monosit sayıları, hemoglobin, hematokrit, üre, glukoz, total kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, trigliserid seviyeleri ve TyG indeksi değeri açısından fark gözlenmedi. En sık etkilenen damar sağ koroner arterdi (%11, 44), bunu sol ön inen arter (%8, 35), sol ana koroner arter (%4, 16) ve sirkumfleks arter (%1.4) izledi. İki ve üç damar tutulumu gösteren hastaların TyG indeks değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (8.80 ± 0.48, 9.14 ± 0.62, p= 0.027). TyG indeksinin ektazi gösteren damar sayısı ile korelasyon gösterdiği saptandı (r= 0.275, p= 0.032). ROC eğrisi analizi TyG indeks 9.16 değerinin KAE’sinin %41.7 duyarlılık ve %84 özgüllük ile predikte ettiğini gösterdi. (Eğri altında kalan alan (AUC)= 0.653, %95 güven aralığı= 0.515-0.792, p= 0.043).

Sonuç: TyG indeks KAE ciddiyetini göstermede yararlı olabilecek basit bir biyokimyasal parametredir.