Flora Özkalaycı Kaçar1, Mehmet Saygı1, Tanıl Özer2, Ali Karagöz2, İbrahim Halil Tanboğa3, Vecih Oduncu4

1Clinic of Cardiology, Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Biostatistics and Cardiology, Nişantaşı University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
4Department of Cardiology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: ST-elevasyonlu miyokard infarktüs; mortalite; risk skoru

Özet

Giriş: ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünde (STEMI) uzun vadeli mortalitenin değerlendirmesinde çeşitli skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Buna rağmen bu skorlama sistemlerinin performanslarını değerlendiren çalışmalar kısıtlı sayıdadır. Bu çalışmada STEMI ile başvuran hastalarda uzun dönem mortaliteyi öngörmek için beş skorlama sistemini karşılaştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: 2009-2013 yılları arasında perkütan koroner girişim yapılan ardışık 1689 STEMI hastası retrospektif olarak incelendi. Hasta verileri hastanenin elektronik veri tabanından elde edildi. Her hastanın mortalite riski beş farklı risk skoru ile değerlendirildi ve kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 1689 STEMI hastası dahil edildi. Medyan takip süresi bir yıldı. Her hasta için risk skorları hesaplandı. Tüm skorlar arasında benzer istatistiksel anlamlılık sunulmasına rağmen, modifiye yaş, kreatinin klirensi ve ejeksiyon fraksiyon skorunun (mACEF) ilgili skorlama sistemlerinden klinik açıdan daha anlamlı olduğu gösterilmiştir.

Sonuç: Beş skor arasında, mACEF skorunun mortaliteyi öngörmede klinik açıdan en anlamlı model olduğu gösterildi.