Orkide Palabıyık1, Muhammed Ali Aydın2, Ecem Büşra Değer2, Selçuk Korkmaz3, Selma Arzu Vardar2

1Department of Medical Services and Techniques, Trakya University Vocational School of Health Services, Edirne, Türkiye
2Department of Physiology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Türkiye
3Department of Biostatistics and Medical Informatics, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fruktoz; iskemi; reperfüzyon; kalp

Özet

Giriş: İskemi ve reperfüzyon uygulanan izole kalpte fruktozun kardiyak hemodinami, infarkt alanı büyüklüğü ve antioksidan hasara etkileri tam olarak bilinmemektedir. Çalışmada izole sıçan kalplerinde perfüzyon sıvısında uygulanan iki farklı konsantrasyondaki fruktozun kardiyak hemodinamik parametrelere, enfarktüs boyutuna etkisi ve bu etkilerde antioksidan mekanizmanın rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Wistar albino türü ve 200-250 g ağırlığında 21 adet dişi sıçan kalbi anesteziyi takiben (100 mg/kg tiyopental, İP) Langendorff düzeneğine yerleştirildi. K grubunda kalpler 12 mM glukoz içeren Krebs-Henseleit (K/H) solüsyonuyla, F grubundaki kalpler glukoza eş değer 12 mM fruktoz ve YF grubundaki kalpler 48 mM yüksek fruktoz ile hazırlanmış solüsyonlarla deney boyunca perfüze edildi. Tüm gruplara 30 dk düşük akımlı iskemi (0.3 mL/dk) ve 120 dk reperfüzyon uygulandı. İnfarkt alan yüzdesi ve risk alanı boyutunu belirlemek için bilgisayarlı planimetri yöntemi kullanıldı. İskemi sonrası reperfüzyonun birinci, beşinci ve 120. dakikalarında sol ventrikül gelişim basıncı (SVGB), zamana bağlı basınç değişim değerleri (dp/dt maks, dp/dt min) ve kalp hızları kaydedildi. Reperfüzyonun sonunda perfüzyon sıvısı örneklerinde total oksidan kapasitesi (TOS), malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri incelendi. İstatistiksel karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis testi ve Friedman testi kullanıldı.

Bulgular: İskemi öncesinde dp/dt maks değerleri, YF grubunda K grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p= 0.032). Kalpler 12 mM uygulanan fruktozla perfüze edildiğinde iskemik alan yüzdesi ve risk alanı değerlerinde eş değer düzeydeki glukoz ve yüksek fruktoza göre anlamlı artış görüldü (sırasıyla, p< 0.001, p< 0.001). MDA, GSH ve TOS değerleri tüm gruplarda benzerdi.

Sonuç: Bu çalışma, izole sıçan kalbinde fruktoz perfüzyonun, glukoza göre ventrikül kasılma fonksiyonunu azaltıcı rol oynadığını göstermektedir. Fruktoza bağlı oluşan bu azalma, antioksidan mekanizmalardan bağımsız gibi görünmektedir. Ayrıca, glukoza eş değer konsatrasyonda fruktoz perfüzyonu, iskemik kalplerde infakt alanının daha fazla artışına sebep olmakta, fruktoz konsantrasyonundaki artış ise bu durumu önleyici gibi görünmektedir.