Dilek Yavuzcan Öztürk1, Behzat Tüzün2

1Clinic of Neonatology, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Pediatric Cardiovascular Surgery, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan; konjenital kalp defekti; yoğun bakım

Özet

Giriş: Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi (TAPVD), anormal pulmoner venöz akımın sağ atriuma yönelmesi ile karekterize konjenital bir kalp hastalığıdır. Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLO) konjenital kalp cerrahisi sonrası mortalite ve morbiditeyi tahmin etmede kullanılmaktadır. Bu çalışmada TAPVD’lı yenidoğanlarda postoperatif dönemde NLO değişikliklerinin uzamış yoğun bakım kalış süresine etkisi araştırılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışma 1 Mayıs 2020-1 Mayıs 2022 tarihleri arasında pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde izlenen ve opere edilen TAPVD’lı tanılı yenidoğanlar üzerinde yapıldı. Operasyon öncesi ve sonrası (birinci, ikinci ve üçüncü gün) hematolojik parametreler ve NLO değişiklikleri kaydedildi. Morbidite olarak uzun YBÜ süresi (PCILOS, süre olarak en uzun yüzde 25’lik dilimde olması) kabul edildi. NLO değişikliklerinin PCILOS üzerine etkileri incelendi.

Bulgular: Çalışma döneminde 24 olgu olgu mevcuttu. Medyan yaş 18 gün (IQR 12 gün -24 gün) ve medyan ağırlık 3 kg (IQR= 2.8-3.2) idi. Olguların 15’i erkek (%63) idi. Medyan mekanik ventilatör kalış süresi, yoğun bakım kalış süresi ve hastanede kalış süreleri sırasıyla 40 saat (IQR= 30-48 saat), yedi gün (IQR= 5-9), 15 gün (IQR= 12-18) idi. PCİLOS süresi> 9 gün olarak saptandı. Üç hasta (%12.5) ilk 30 günde kaybedildi. Preop NLO değerinin >1.9 olması ve postoperatif 3. gün NLO> 2.8 olması PCILOS’u güçlü olarak tahmin etmekteydi.

Sonuç: Total anormal pulmoner venöz dönüş anomali tanılı yenidoğanlarda kalp cerrahisi öncesi ve postoperatif erken dönemdeki yüksek NLO uzun yoğun bakım sürecini tahmin etmede yardımcı olabilir.