Oğuzhan Birdal1, Mehmet Saygı2, Pınar Demir Gündoğmuş3, Emrah Aksakal4, Flora Özkalaycı2

1Department of Cardiology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Türkiye
2Clinic of Cardiology, Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul, Türkiye
3Clinic of Cardiology, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital, Kırıkkale, Türkiye
4Clinic of Cardiology, Erzurum City Hospital, Erzurum, Türkiye

Anahtar Kelimeler: ARNI; bayesian; ejeksiyon fraksiyonu

Özet

Giriş: Kalp yetmezliği, optimal medikal tedavi ve cihaz tedavilerine rağmen önde gelen mortalite ve morbidite nedenidir. Birinci jenerasyon bir ilaç olan sakubitril/valsartan›ın yakın zamanda kalp yetmezliği tedavisinde kullanılması onaylandı. Sakubitril/valsartan ile sol ventrikül kasılması arasındaki ilişkiye dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızda sakubitril/valsartan tedavisi sonrası sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonundaki (LVEF) değişiklikleri değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya kalp yetmezliği ve düşük ejeksiyon fraksiyonu (KYdEF) olan 52 hasta alındı. Elli iki hastanın başlangıç demografik, klinik ve ekokardiyografik özellikleri Bayes yöntemi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Kalp yetmezliği ve düşük ejeksiyon fraksiyonu (KYdEF) olan 52 hasta nihai analize dahil edildi (66.2 ± 9.3 yaş, %69.2 erkek). Sakubitril/valsartan başlangıç dozu hastaların %44.2’sinde düşük, %55.8’inde orta düzeydeydi. Düşük başlangıç doz popülasyonunda; mutlak LVEF’deki artış 3.87 (%95 HDI 1.53-6.20) iken orta başlangıç doz popülasyonunda; mutlak LVEF’deki artış 5.89’du (%95 HDI 4.18-7.61). Kadın popülasyonunda; mutlak LVEF’deki artış 5.56 (%95 HDI 3.49-7.63), erkek popülasyonda ise 4.75 (%95 HDI 2.91-6.58) idi.

Sonuç: Bu çalışmada, bazal klinik özelliklerden bağımsız olarak sakubitril/valsartanın artmış LVEF ile ilişkili olduğunu gösterdik.