Gökhan Demirci, Serkan Aslan, Ali Rıza Demir, Begüm Uygur, Ayan Işık, Enes Arslan, Mehmet Ertürk

Clinic of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Research and Training Hospital, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz; perkütan koroner girişim

Özet

Giriş: Bu çalışmada, çift stent stratejisi ile revaskülarizasyon uygulanan gerçek bifurkasyon lezyonu olan hastalarda işlem öncesi lojistik klinik SYNTAX skoru (Log CSS) ile majör kardiyovasküler olaylar (MACE) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Mayıs 2011 ile Ekim 2019 tarihleri arasında çift stent stratejisi ile revaskülarizasyon uygulanan toplam 233 ST elevasyonsuz miyokard enfarktüsü (NSTEMI) hastası geriye dönük olarak çalışmaya dahil edildi. Anatomik SYNTAX skoru (SS) ve log CSS hesaplandı. Hastalar ROC analizi ile belirlenen cut-off değerine göre iki gruba ayrıldı. Log CSS> 6 olan hastalar yüksek Log CSS grubu (n= 56) ve Log CSS≤ 6 olanlar düşük Log CSS grubu (n= 177) olarak tanımlandı. Log CSS ile iki yıllık MACE tahmini değerlendirildi.

Bulgular: Yüksek Log CSS’li hastaların %33.9’unda ve düşük Log CSS’li hastaların %8.5’inde MACE gelişti (p< 0.001). Kaplan-Meier sağkalım analizinde, yüksek Log CSS hastalarının uzun vadeli sağkalımı, düşük Log CSS grubundan önemli ölçüde düşüktü (Log rank p< 0.001). Çok değişkenli COX analizlerinde, yüksek Log CCS (HR= 3.781; %95 GA= 1.706-8.377; p= 0.001), MACE’nin en güçlü bağımsız tahmincisiydi. Log CSS, anatomik SS’ye kıyasla iki yıllık MACE gelişimini tahmin etmede daha güçlüydü.

Sonuç: Log CSS, perkütan koroner girişimle revaskülarize edilen gerçek bifurkasyon lezyonu olan hastalarda MACE gelişimini öngörmek için basit ve kullanışlı bir araç olabilir.