Füsun Afşar1, Serpil Kayalı2, Vildan Kesgin2, Taylan Akgün2, Habip Yılmaz3

1Clinic of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Cardiology, Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
3 Public Hospitals 1st District, İstanbul Provincial Health Department, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Özbakım; kalp yetmezliği; geçerlilik; güvenilirlik

Özet

Giriş: Gelişen bilim ve teknolojiye rağmen tüm dünyada artan prevalans ve insidansı ile birlikte, kalp yetmezliği kronik, ilerleyici özelliğe sahip, uzun yıllar takip, tedavi ve bakım gerektiren bir hastalıktır. Kalp yetmezliğinde özbakım yaşam kalitesinin ve engelsiz yaşam sürecinin en temel konularından biridir. Bu çalışmanın amacı Kalp Yetmezliği Özbakım İndeksinin (SCHFI) Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır.

Hastalar ve Yöntem: Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden bir eğitim araştırma hastanesine kalp yetmezliği tanısı ile başvuran 233 hasta, çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler, kişisel bilgi formu ile SCHFI kullanılarak toplanmıştır. SCHFI’nın dil uyarlaması yapılmış olup güvenilirlik çalışması için iç tutarlılık, madde-toplam puan güvenilirlik katsayısı; yapı geçerliliğini ortaya koymaya yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) analiz yapılmıştır.

Bulgular: Türkçe Kalp Yetmezliği Özbakım İndeksinin kültürler arası adaptasyonunun, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında yapı geçerliliğinin ve iç tutarlılığının yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Kalp Yetmezliği Özbakım İndeksinin tek boyutlu bir ölçek olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.