Berra Zümrüt Tan Recep1, Aybala Tongut2, Ali Can Hatemi1, Eylem Tunçer1, Abdullah Arif Yılmaz1, Hakan Ceyran1

1Clinic of Pediatric Cardiovascular Surgery, Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Clinic of Pediatric Cardiothoracic Surgery, Children’s National Hospital, Washington, United States

Anahtar Kelimeler: Büyük arter transpozisyonu; Arteryel Switch operasyonu; Senning operasyonu; sol ventrikül training

Özet

Giriş: Büyük arter transpozisyonunun (TGA) cerrahi tamiri genellikle yaşamın ilk haftasında gerçekleştirilir. Geç tanı almış hastalarda, cerrahi konusunda fikir birliği yoktur. Çalışmamızda geç dönem korreksiyon yapılan hastaların cerrahi tekniğe göre erken dönem sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza 2014-2019 yılları arasında TGA nedeniyle opere edilen ve yaşı bir aydan büyük olan hastalar dahil edildi. Hastaların postoperative hastane mortaliteleri ve morbiditeleri incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 11 hasta dahil edildi. Hastaların %36.3’üne (n= 4) arterial switch operasyonu (ASO), %63.7’sine atrial switch operasyonu yapılmıştır. Sol ventrikül (LV) training sonrası ASO %25’inde (n= 1) gerçekleştirildi. Postoperative düşük kardiyak output nedeniyle hastaların %36.4’üne (n= 4) ekstrakorporal membran oksijenasyonu (ECMO) desteği gerekti. Mortalite %27.3 oranında gözlenmiştir (n= 3). Bunların %33.3’si Senning operasyonu (n= 1), %66.7’si arterial switch yapılan hastalardı. Mortalitenin %66.7’si (n= 2) düşük kardiyak debi, %33.4’ü sepsis nedeniyle gerçekleşti (n= 1).

Sonuç: Büyük arter transpoziyonunda cerrahi zamanlaması için halen kesin bir yargı yoktur. Arterial switch operasyonu yaşı bir ayın üzerinde olan hastalarda artmış ECMO ihtiyacı ve kabul edilebilir mortaliteyle gerçekleştirilebilir. LV regrese olan hastalarda iki aşamalı ASO ve atriyal switch operasyonu diğer seçeneklerdir.