Can Özkan1, Emrullah Kızıltunç4, Velihan Çayhan3, İlyas Emre Yakıcı2, Mustafa Çetin2, Ahmet Korkmaz2, Birsen Doğanay2, Ender Örnek2

1Clinic of Cardiology, Muş State Hospital, Muş, Turkey
2Clinic of Cardiology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Clinic of Radiology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Cardiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: Radial arter; koroner anjiografi; perkütan koroner girişim

Özet

Giriş: Konvansiyonel ve distal radial arter kanülasyonundan önce ve sonra radial arter (RA) çaplarını, intima-media kalınlığını (IMK) ve vasküler fonksiyonları karşılaştırmak. Distal transradial girişimin (DTRG), RA komplikasyonlarını azaltabileceği öne sürülmüştür. Ancak, DTRA ve konvansiyonel transradyal girişimin (KTRG), RA yapısı ve işlevi üzerindeki etkilerini inceleyen karşılaştırmalı bir çalışma yapılmamıştır.

Hastalar ve Yöntem: Radial arter çapı, IMK ve akım aracılı vazodilatasyon (AAV) yanıtı, KTRG veya DTRG uygulanan hastalarda, işlemden önce ve işlemden bir gün ve bir ay sonra Doppler ultrasonografi kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: Gruplar arasında başlangıç ve ilk gün IMK değerleri benzer iken, KTRG grubunda ilk ay IMT değerleri DTRG grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (KTRG= 0.39 ± 0.10 mm, DTRG= 0.32 ± 0.07 mm), s= 0.016. Konvansiyonel transradial girişim uygulanan üç hastada proksimal RA oklüzyonu gelişirken, DTRG uygulanan hiçbir hastada gelişmedi (p= 0.072).

Sonuç: Konvansiyonel transradial girişim uygulanan hastalarda işlemden sonraki ilk ayda RA IMK, DTRG uygulanan hastalara göre anlamlı olarak arttı. Distal transradial girişim uygulanan hastaların hiçbirinde proksimal RA oklüzyonu izlenmedi.