Kadriye Memiç Sancar, Serkan Kahraman, Seda Tükenmez Karakurt, Meltem Tekin, Büşra Çörekcioğlu, Alkım Ateşli, Hulusi Satılmışoğlu, Gökhan Demirci, Mustafa Yıldız

Clinic of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training Research Hospital,İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı; perkütan koroner girişim; nötrofiller; lenfositler; ölüm oranı

Özet

Giriş: Çalışmamızın amacı, korunmasız sol ana koroner arter hastalığında perkütan girişim sonrası uzun dönem mortalitede, işlem öncesi nötrofil-lökosit oranının (NLO) rolünü araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Korunmasız sol ana koroner arter hastalığı olan 71 hasta, mortalite oranlarına göre hayatta kalanlar (n= 56, %78) ve hayatta kalmayanlar (n= 15, %22) olarak iki gruba ayrıldı. Ortalama takip süresi 26.0 ± 24.8 aydır ve sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı mortalite olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmada, hayatta kalmayan grupta, hayatta kalan gruba göre daha yüksek NLO değeri [3.23 (2.31- 4.01) vs. 5.82 (2.92-14.99), p= 0.026] saptandı. ROC analizinde tüm nedenlere bağlı mortalite ön gördürücüsü olarak NLO kestirim noktası 5.24 bulundu. Takip sırasında, yüksek NLO sahip grup, düşük NLO sahip grupla karşılaştırıldığında tüm nedenlere bağlı mortalite oranı istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek hesaplandı [6 (10.5%) vs. 9 (64.3%), p< 0.001]. Çok değişkenli analizde, NLO mortalitenin bağımsız ön gördürücüsü olarak bulundu.

Sonuç: NLR tüm nedenlere bağlı mortalitenin bağımsız ön gördürücüsüdür. Bizim bilgimize göre, bu çalışma korunmasız sol ana koroner arter hastalarında NLO’nın prognostik değerini araştıran ilk çalışmadır.