Mehmet Erdem Toker1, Cüneyt Arkan1, Ahmet Erdal Taşçı2, Erdal Polat3, Üzeyir Yılmaz1, Tunahan Sarı1, Ömer Faruk Akardere1

1Clinic of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Clinic of Chest Surgery, Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey,
3Clinic of Gastroenterology Surgery, Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas greftleme; kardiyopulmoner baypas; akciğer kanseri; meme kanseri

Özet

Giriş: Benzer çevresel ve biyolojik özellikleri paylaşan aktif kanser ve kalp hastalığı eş zamanlı olarak karşımıza çıkabilir. Bu hastalara gerekli endikasyonlarda açık kalp ameliyatı yapılması gerekli olabilir. Bu çalışmanın amacı, farklı tip aktif malignitelerde açık kalp cerrahisi yapılan hastalarda, erken ve uzun dönem sonuçları göstermek ve girişimi stratejisini tartışmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2012 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında aktif maligintesi olan 10 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Ortalama yaş 65.5 (52-77) idi ve hastaların 4’ü kadındı. İki hasta ileri pleural efüzyon nedeniyle acil koşullarda opere edildi. Akciğer kanserli dört hastaya AVR+CABG, CABG, CABG+sol üst lobektomi ve AVR+MVR; kolon kanserli bir hastaya AVR+CABG; lenfoma, meme kanseri, esansiyel trombositoz ve meninjiyomalı birer hastaya CABG; osteosarkomlu bir hastaya da sol atriyum ve sol ventrikülden kitle rezeksiyonu operasyonları yapıldı. Aşamalı girişim olarak meme kanserli hastaya modifiye radikal mastektomi, meninjiyomalı hastaya meninjiyektomi, kolon kanserli hastaya sigmoid kolon rezeksiyonu yapıldı.

Bulgular: Sekiz hasta taburcu edildi, iki hasta postoperatif erken dönemde kaybedildi. Bir hastada postoperatif önemde sol hemiparezi gelişti. Altı aylık, bir yıllık ve beş yıllık yaşamda kalım oranları sırasıyla; %79, %37.5 ve %25 olarak saptandı.

Sonuç: Açık kalp cerrahisi, aktif kanser varlığında yüksek riskli hasta grubu için kabul edilebilir mortalite ve morbidite oranlarıyla başarıyla yapılabilmektedir.