İsmail Gürbak, Arda Güler, Cafer Panç, Ahmet Güner, Mehmet Ertürk

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: kalp hızı toparlanma indeksi, radyal arter spazmı, koroner anjiyografi

Özet

Amaç: Başarısız radyal koroner girişimlerin en önemli nedenlerinden biri olan radyal arter spazmı (RAS), otonomik disfonksiyon dahil olmak üzere çeşitli patofizyolojik yollarla ilişkilidir. Kalp hızı toparlanma indeksi (heart rate recovery; HRR), otonom sinir sistemi disfonksiyonunun basit bir göstergesidir. Bu çalışmada, koroner anjiyografi (KAG) sırasında gelişen RAS ile egzersiz stres testi (EST) parametrelerinden HRR arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, transradyal yolla (TRY) yapılan KAG öncesi Bruce protokolüne göre EST uygulanan 167 hasta (ortalama yaş 54,6 ± 8,2, 131 erkek) dahil edildi. HRR1, EST'den bir dakika sonraki kalp hızı ile en yüksek kalp hızı arasındaki fark olarak hesaplandı. Hastalar RAS gelişip gelişmemesine göre iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Hastaların 26‘sında (%15,5) RAS gelişti. Üçüncü dakikadaki HRR (HRR3) ve HRR1 RAS grubunda daha düşüktü. Ayrıca, anormal HRR1 oranı RAS grubunda daha yüksekti (%35,5'e %76,9, p <0,001). Toplam işlem süresi, birden fazla ponksiyon denemesi, birden fazla kateter kullanımı, floroskopi süresi, radyasyon dozu, kontrast hacmi RAS grubunda daha yüksekti. Kadın cinsiyet, toplam işlem süresi, birden fazla kateter kullanımı ve anormal HRR1, RAS'ın bağımsız öngördürücüleri olarak bulundu.

Sonuç: Çalışmamız sonucunda, anormal HRR1 ve RAS arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Otonom disfonksiyonu göstermede basit bir parametre olarak kullanılabilecek HRR, radyal işlemlerin başarısını artırmada ek fayda sağlayabilir.