İsmail Gürbak, Arda Güler, Cafer Panç, Ahmet Güner, Mehmet Ertürk

Department of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kalp hızı toparlanma indeksi; koroner anjiyografi; radyal arter spazmı

Özet

Giriş: Başarısız radyal koroner girişimlerin en önemli nedenlerinden biri olan radyal arter spazmı (RAS), otonomik disfonksiyon dahil olmak üzere çeşitli patofizyolojik yollarla ilişkilidir. Kalp hızı toparlanma indeksi (heart rate recovery; HRR), otonom sinir sistemi disfonksiyonunun basit bir göstergesidir. Bu çalışmada, koroner anjiyografi (KAG) sırasında gelişen RAS ile egzersiz stres testi (EST) parametrelerinden HRR arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, transradyal yolla (TRY) yapılan KAG öncesi Bruce protokolüne göre EST uygulanan 167 hasta (ortalama yaş 54.6 ± 8.2, 131 erkek) dahil edildi. HRR1, EST’den bir dakika sonraki kalp hızı ile en yüksek kalp hızı arasındaki fark olarak hesaplandı. Hastalar RAS gelişip gelişmemesine göre iki gruba ayrıldı. Bulgular: Hastaların 26 (%15.5)’sında RAS gelişmiştir. Üçüncü dakikadaki HRR (HRR3) ve HRR1 RAS grubunda daha düşük bulunmuştur. Ayrıca, anormal HRR1 oranı RAS grubunda daha yüksek tespit edilmiştir (%35.5’e %76.9, p< 0.001). Toplam işlem süresi, birden fazla ponksiyon denemesi, birden fazla kateter kullanımı, floroskopi süresi, radyasyon dozu, kontrast hacmi RAS grubunda daha yüksek saptanmıştır. Kadın cinsiyet, toplam işlem süresi, birden fazla kateter kullanımı ve anormal HRR1, RAS’ın bağımsız öngördürücüleri olarak bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmamız sonucunda, anormal HRR1 ve RAS arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Otonom disfonksiyonu göstermede basit bir parametre olarak kullanılabilecek HRR, radyal işlemlerin başarısını artırmada ek fayda sağlayabilir.