Yasemin Yavuz1, Fatma Ukil Işıldak1, Seda Arısüt1, Abdullah Arif Yılmaz2, Füsun Güzelmeriç1

1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Çocuk; inflamasyon; kalp ameliyatı; teofilin

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, konjenital kalp hastalıkları nedeniyle kardiyopulmoner baypas (KPB) ile açık kalp cerrahisi yapılan çocuklarda intraoperatif ve postoperatif teofilin infüzyonunun inflamasyon üzerine etkilerini değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Bu randomize kontrollü çalışma, üçüncü basamak bir hastanede KPB ile açık kalp ameliyatı geçiren 140 çocuk üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar rastgele iki gruba alındı (teofilin grubu= 70, kontrol grubu= 70). Anestezi indüksiyonunu takiben teofilin alan kişilere operasyonun başlangıcından ameliyat sonrası 24. saatin sonuna kadar santral venöz kateter (SVK) ile teofilin infüzyonu uygulandı. Kontrol grubundaki hastalara aynı hacim ve sürede %0.9 NaCl solüsyonu SVK ile infüze edildi.

Bulgular: Postoperatif kırmızı kan hücre dağılım genişliği teofilin grubunda preoperatif değerlere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p= 0.003), ancak kontrol grubunda anlamlı fark bulunmamıştır (p= 0.188). Her iki grupta da postoperatif vazoaktif-inotropik skorlar, lenfosit ve trombosit sayıları preoperatif ölçümlerden daha düşük saptanmıştır (her iki grupta p< 0.001). Preoperatif beyaz küre sayıları benzer iken teofilin grubunda postoperatif değerler daha düşük bulunmuştur (p= 0.022).

Sonuç: Kardiyopulmoner baypas ile açık kalp cerrahisi geçiren pediatrik hastalarda intraoperatif ve postoperatif teofilin kullanımı, düşük beyaz kan hücresi sayımlarının gösterdiği gibi postoperatif inflamasyonu azaltmada etkili olabilir; ancak diğer klinik özellikleri önemli ölçüde etkilemez.